نقش انرژی در ورزش

نقش انرژی در ورزش

برای شروع یک ورزش با نشاط بدن ما به انرژی نیاز دارد . بنابراین می توانیم این انرژی را با تغذیه مناسب تامین کنیم . چی بهتر از یک نوشیدنی انرژی زا؟

بهترین انتخاب نوشیدنی انرژی زای هک هست.

حال در این مطلب میپردازیم به نقش نوشیدنی انرژی زا در دویدن و تفاوت آن با دارونما پس با ما همراه باشید..

تاثير نوشابه انرژي زا در زمان دويدن

در سال هاي اخير، صنعت نوشيدني هاي ورزشي گسترش فزاينده اي داشته است و نوشابه هاي انرژي زا عمدتا براي افزايش عملكرد ورزشي يا كاهش آثار دهيدراسيون مصرف مي شوند. به دليل اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير نوشابه انرژي زا با دارونما بر عملكرد استقامتي، مقدار گلوكز خون، ضربان قلب و درك سختي فعاليت انجام شد.

ماکتیل های خنک تابستانی با نوشیدنی انرژی زای هُک
9 نفر مرد دونده استقامتي حرفه اي طي دو جلسه جداگانه (يك جلسه مصرف نوشيدني انرژي زا و جلسه ديگر دارونما) در زمان هاي 15 دقيقه قبل از فعاليت (6 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن) و در ادامه، به ترتيب در زمان هاي 15، 30، 45 و60 دقيقه پس از آغاز فعاليت (2 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن)، ابتدا 60 دقيقه با شدت 70% بيشينه ضربان قلب (HRmax) و در ادامه، با شدت 80 HRmax% تا زمان رسيدن به واماندگي روي نوارگردان دويدند.
يافته ها: تفاوت معني داري بين مسافت دويده شده دوندگان مصرف كننده نوشيدني انرژي زا و دارونما مشاهده شد  همچنين، تفاوت معني داري بين نوشيدني انرژي زا و دارونما در مقدار گلوكز پلاسما در زمان قبل و بعد از 60 دقيقه فعاليت مشاهده شد . از ديگر نتايج، تفاوت معني دار ضربان قلب هر مرحله نسبت به مرحله قبلي بود . هر قدر زمان فعاليت، بيشتر مي شد، ضربان قلب نيز افزايش مي يافت. تفاوت معني داري هم بين نوشيدني انرژي زا و دارونما در تعداد ضربان قلب مشاهده شد . همچنين، تفاوت معني داري بين شاخص سختي فعاليت مصرف كنندگان نوشيدني انرژي زا و دارونما ملاحظه شد
نتيجه گيري: مصرف نوشيدني انرژي زا در لحظات پاياني فعاليت شديد مي تواند بر افزايش عملكرد دويدن و كاهش RPE موثر باشد.